top of page

Imunologické i neimunologické aspekty pandemie

Vaclav Hořejší

Kromě těžkých zdravotních důsledků měla ta pandemie i určité pozitivní aspekty – nevídaný pokrok ve vývoji nových typů vakcín, studium mechanismů imunopatologických reakcí u respiračních virových onemocnění, nevídaná osvěta populace na biomedicínském poli, vývoj terapeutických monoklonálních protilátek a antivirotik. Ukázalo se, jak jednoduchá protiepidemická opatření (roušky) mohou výrazně potlačit i jiné méně závažné epidemie respiračních virů (chřipka). Začala také  potřebná diskuse o tom, jestli je správné ponechat vývoj a výrobu vakcín jen komerční sféře, nebo jestli tato činnost nemá být chápána jako pro stát strategicky důležitá a státem alespoň částečně kontrolovaná. Jasně se ukázala důležitost robustního zdravotnictví a efektivního státu, který musí být schopen nařizovat a vynucovat efektivní opatření a ochoten podporovat ty, kterým tato opatření přinášejí výrazné ekonomické ztráty. Velkým přínosem je i zjištění, že spousta schůzí a konferencí se může velmi efektivně konat on line.
Jako mimořádně důležitá se ukazuje nutnost vzdělávat obyvatelstvo tak, aby chápalo nutnost protiepidemických opatření, důvěřovalo vědeckým poznatkům a nepodléhalo různým falešným dezinformacím. V nynějších podmínkách neomezeného internetového šíření kdejakých absurdních nesmyslů je to ale úkol skoro nesplnitelný. A těžko lze asi doufat i v brzké překonání vlivu libertariánské filosofie „absolutní svobody“ neberoucí ohledy na jiné bližní…

covid-19.jpg
Imunologické i neimunologické aspekty pandemie: News
bottom of page